ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Kategoria:

Innowacja pedagogiczna w ramach edukacji zawodowej
w Szkole Podstawowej Nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu

 

Tytuł  innowacji:
  „Dzisiaj w szkole na Promyku – jutro w Wielkim Świecie”

 

Jest to innowacja programowo – metodyczna, wspierająca  edukację zawodową  kształceniem ogólnym  realizowanym w sposób aktywny z uwzględnieniem metody projektu, metody  Web Quest, zajęć warsztatowych, blokowych form realizacji treści programowych. Działaniami objęta jest cała szkoła, wszystkie etapy edukacyjne.

Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą potrzeb uczniów  oraz  potrzeb wynikających ze zmian na rynku pracy i  koniecznością dostosowania kształcenia w szkole do tych zmian. Dzisiaj należy być przygotowanym do zarządzania swoją  karierą, co  jest  procesem, drogą, która prowadzi człowieka do zawodowego spełnienia, osobistej satysfakcji i utrzymania swojej zawodowej atrakcyjności na rynku pracy.

Metoda projektu daje możliwość nauczania interdyscyplinarnego i pozwala  uczniowi stworzyć scalony obraz świata. Proponowana w innowacji metoda projektu Web Quest wykorzystuje Internet, jako źródło informacji ucząc celowego i rozsądnego korzystanie  z zasobów wirtualnych, aktywizuje uczniów, uczy amodzielności, odpowiedzialności i krytycyzmu. Omawiany przez nauczyciela temat wspierany jest dodatkowymi informacjami do których uczeń dociera sam wykorzystując proponowane materiały źródłowe. Takie działanie poszerza wiedzę uczniów, pozwala uczniowi na budowaniu wiedzy w oparciu  o poszukiwanie, porządkowanie, selekcjonowanie informacji Internetu przy przestrzeganiu praw autorskich.

Celem innowacji jest więc wsparcie oferty edukacyjnej szkoły. Metody przyjęte  w programie uwzględniają działania rozwijające kluczowe kompetencje, przygotują ucznia do podjęcia decyzji edukacyjno -  zawodowej i mobilności zawodowej na zmieniającym się rynku pracy. Polityka personalna firm skupia się na kompetencjach a nie konkretnych zawodach. Przestaje być aktualne pytanie „kim chcesz być” a pojawia się pytanie „co chcesz robić” jak więc w takiej sytuacji określić konkretny, długoterminowy  cel zawodowy?

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji:

Stworzona w ramach innowacji przestrzeń edukacyjna w szkole podstawowej rozpocznie proces uświadamiania uczniom swojej indywidualności, mocnych stron, zdolności i zainteresowań. Rozpoczniemy proces  przygotowania młodzieży do zarządzania swoimi zasobami osobowościowymi, tworzenia   sytuacji, w których działają i w ten sposób diagnozują swoje możliwości, mocne strony. Będą rozwijali  poczucie swojej wartości, nabywali kompetencji i optymistycznie postrzegali swoją zawodową   przyszłość – przyjmą aktywną postawę wobec swojego życia zawodowego i utrzymania zawodowej atrakcyjności na rynku pracy.

Problemy z trafnością decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów wiążą się z brakiem samodzielności w podejmowaniu decyzji,  nieznajomością procesów zachodzących na rynku pracy i   preferowania dominującego modelu kształcenia, (szkoła średnia + studia). Dużą rolę ma tutaj do spełnienia właściwie realizowana edukacja na każdym etapie kształcenia.

Korzyści dla ucznia:

 Proponowane działania programu innowacyjnego wspierają ucznia w planowaniu i realizowaniu własnej drogi kariery, w określaniu zasobów swojej osobowości,
 przygotowuje go  do ich efektywnego wykorzystania na zmieniającym się rynku  pracy XXI wieku,  do całożyciowego zarządzania swoją karierą zawodową.

Zależy nam na tym, aby uczniowie byli przygotowani do odkrywania swojej indywidualności, swoich talentów, predyspozycji – dostrzegali szansę i możliwości ich wykorzystania na zmieniającym się rynku pracy. Byli świadomi znaczenia swojej aktywności w kreowaniu własnej kariery zawodowej i zaczęli nią zarządzać.

Doradca zawodowy

 Aniela Kobusińska - Luty

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Kategoria:

Tytuł innowacji:

IGIEŁKOWE CZARY - MARY

Projekt zajęć pozalekcyjnych wspierający rozwój manualny uczniów klas I-III

 Prezentowany projekt ma na celu zaktywizować dzieci, rozbudzić zainteresowanie krawiectwem. Istotne jest zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami szycia i innych prac ręcznych oraz wykorzystanie ich w życiu codziennym. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia. Rozwijanie praktycznych zainteresowań dzieci takich jak: szycie, robótki ręczne, ozdoby wykonywane z różnego rodzaju materiału. Tego typu zajęcia są bardzo praktyczną i użyteczną umiejętnością, która w wielu przypadkach ułatwia życie, może zarazem stać się źródłem radości, zadowolenia i satysfakcji. W połączeniu z wrodzonymi zdolnościami i talentem umożliwia samodzielne zrealizowanie własnego pomysłu, czy też samodzielne wykonanie efektownego drobiazgu lub części ubioru. Lekcje praktycznej nauki szycia stwarzają możliwość pozytywnego spędzenia wolnego czasu przez uczniów. Zajęcia te mogą stanowić formę odstresowania, relaksu, odpoczynku po wyczerpujących zajęciach szkolnych.

 

Cele:

 • wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju,
 • zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami szycia i innych prac ręcznych oraz wykorzystanie ich w życiu codziennym,
 • umożliwienie samodzielnego zrealizowania własnego pomysłu, czy też samodzielne wykonanie efektownego drobiazgu lub części ubioru,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się igłą,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • stosowanie w praktyce umiejętności szycia ręcznego za pomocą odpowiednich narzędzi i przyborów.

 Co uczniowie osiągnęli dzięki uczestnictwu w zajęciach krawieckich:

 • Dzieci zapoznały się z podstawowymi technikami szycia, prac ręcznych,
 • Wykorzystują nabyte umiejętności w życiu codziennym,
 • Kształciły koordynację wzrokowo – ruchową,
 • Miały możliwość rozwijania własnych możliwości i predyspozycji technicznych,
 • Uczą się wytrwałości, cierpliwości, rzetelności i staranności podczas wykonywania różnego typu zadań technicznych,
 • Bez oporów posługują się igłą,
 • Potrafią współpracować w zespole,
 • Umiejętnie posługują się narzędziami pracy, stosują podstawowe techniki łączenia tkanin i innych materiałów,
 • Znają ściegi ręczne podstawowe oraz ozdobne, a także potrafią je wykonać.
 • Stosują w praktyce umiejętności szycia ręcznego za pomocą odpowiednich narzędzi i przyborów.
 • Wykazują odpowiednią technikę podczas przyszywania guzika.
 • Wykonują prace praktyczne.

 Dotychczas uczniowie ćwiczyli ściegi podstawowe: „przed igłą”, „fastrygowy”, „za igłą”, „pętelkowy”,  „obrzucany” i „dziergany”. A także ścieg ozdobny „krzyżykowy”. Nauczyli się przyszywać guziki, tworzyli bombki z filcu i je ozdabiali. Uszyły bałwanki oraz choinki, które również ozdobili. Dzieci szyły poduszki serca dla przyjaciela lub bliskiej osoby. W grupach tworzyły kamizelki dla wróbelków, by zimą zimno im nie było.

Na kolejnych zajęciach między innymi będziemy uczyć się zdejmować miarę, wykonamy wielkanocne jaja, uszyjemy zajączki, uszyjemy kolorowe wiosenne motyle, wykonamy małpki ze skarpet, wykonamy prezenty dla mamy i taty z okazji ich święta, i wiele innych rzeczy.

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Kategoria:

Innowacja pedagogiczna „Jestem kreatywny poprzez sztukę poznaję świat i samego siebie” realizowana jest dla uczniów klas pierwszych. Dotyczy rozwijania motoryki poprzez zabawy z wykorzystaniem przeróżnych, naturalnych mas sensoplastycznych, a także innych materiałów plastycznych.  Nowatorstwo polega również na wykorzystaniu wszelkich możliwych naturalnych produktów np. mąki, kaszy, oleju, wody do stworzenia pożądanych mas plastycznych, np.

 • ciastoliny,
 • masy solnej,
 • piankoliny,
 • piasku kinetycznego,

 Cele innowacji:

 • stwarzanie szans na dotykanie różnorodnych substancji, poznawanie nowych faktur i niespotykanych substancji,
 • doskonalenie umiejętności napinania mięśni i rozluźniania napięcia mięśniowego,
 • stworzenie okazji do kontrolowania napięcia oraz opanowania procesów pobudzania i hamowania,.
 • manipulowanie przedmiotem w celu wykonania zadania,
 • eksperymentowanie z nowościami plastycznymi,
 • skoordynowane używanie rąk,
 • relaksacja fizyczna i psychiczna dziecka,
 • integracja grupy i zapewnienie każdemu poczucia bezpieczeństwa,
 • kształtowanie pozytywnych odczuć w kontakcie z innym człowiekiem

 

Korzyści dla dzieci:

 • dzieci wykują się dużą kreatywnością, chętnie podejmują działania, nie bojąc się nowych doznań, eksperymentów
 • przejawiają radość i satysfakcję z wykonanej pracy, chętnie chwalą się wykonanymi pracami,
 • poprzez dotykanie pewnych substancji (zawsze naturalnych), z upływem kolejnych tygodni dzieci coraz chętniej przezwyciężają swoje uprzedzenia, otwierają się na nowe doznania, doświadczając wielozmysłowo różnych faktur i substancji.
 • dzieci same zaczynają interesować się różnymi możliwościami wykorzystania dostępnych materiałów naturalnych np. mąki, piasku, kasz itp.
0
0
0
s2smodern
powered by social2s