ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Odsłony: 3967

Doradca zawodowy jest osobą., która dzięki wiedzy na temat systemu kształcenia, rynku pracy, wymagań w danym zawodzie i wiedzy o samym uczniu pomoże mu zaprojektować poszczególne etapy działań w drodze do wymarzonego zawodu.

Nie nastawiaj się, że doradca zawodowy przekaże Ci gotową receptę na życie i rozwiąże Twoje problemy. Dzięki zdobytym umiejętnościom i uzyskanym informacjom pomoże dokonać Ci właściwego wyboru Twojej drogi zawodowej i tym samym uniknąć wielu błędów i rozczarowań w życiu zawodowym.

Rolą doradcy zawodowego jest wskazanie kierunku działania oraz skonfrontowanie oczekiwań z rzeczywistością. Spotkanie z doradcą zawodowym wymaga od Ciebie zaangażowania. Dzięki fachowej pomocy sam wypracujesz, jaką drogą chcesz iść
i podejmiesz decyzję!

Doradca zawodowy: mgr Aniela Kobusińska-Luty

Praca z młodzieżą jest dla mnie źródłem zawodowej i osobistej satysfakcji, inspiracją do poszukiwania i stosowania nowych, efektywnych form pracy wychowawczej z uczniami, zarówno w sferze rozpoznawania i doskonalenia własnego stylu uczenia się, jak również samopoznania i adekwatnej samooceny - co jest niezbędnym warunkiem dobrego funkcjonowania młodego człowieka w społeczeństwie, planowania i realizowania własnej kariery zawodowej. Kwalifikacje doradcy zawodowego pozwalają mi również działać
w Szkolnym Ośrodku Kariery.


Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020, sala nr 113:

 

Doradca zawodowy:

wtorek

środa

9,.00 - 13.00

9.00 - 13.00

 

Celem działań szkolnego doradcy zawodowego jest:

 1.  Przygotowanie ucznia do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz do opracowania własnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,

 2.  Przygotowanie rodziców do udzielania dorastającym dzieciom skutecznego wsparcia w czasie, gdy decydują one o wyborze szkoły i zawodu,

 3.  Świadczenie nauczycielom pomocy w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1.  Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
  i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

 2.  Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

 3.  Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
  – rynku pracy,
  – trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  – wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych
  zadań zawodowych,
  – programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

 4.  Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

 5.  Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów
  do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

 6.  Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

 7.  Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;

 8.  Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

 9.  Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa.

Zadania w obszarze edukacji i doradztwa zawodowego realizowane są w oparciu
o następujące
formy działania :
- specjalistyczne konsultacje dla uczniów i rodziców, udzielanie indywidualnych porad,
- program zajęć indywidualnych i grupowych dla uczniów,
- program wspierania działań doradczych rodziców w roli rodzica-doradcy,
- integrowanie działań uczniów, nauczycieli, rodziców i instytucji wspierających,
- seminaria informacyjne dla rodziców i uczniów (zawody przyszłości, trendy na rynku pracy,
edukacja przyszłości i inne),
- kierowanie w sprawach trudnych do specjalisty,
- współpraca z Radą Pedagogiczną Szkoły w zakresie zapewnienia ciągłości działań
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa,
- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego
planowania kariery,
- diagnozowanie możliwości zawodowych uczniów
.

mgr Aniela Kobusińska-Luty, doradca zawodowy:

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
Kategoria: