ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Up

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 110.1.83.2018
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów klas
IV-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas
dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2018/2019
Na podstawie: art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz. 125, z późn.
zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym
2018/2019 organizuje się:
1) Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego,
2) Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego,
3) Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego,
4) Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego,
5) Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego,
6) Wojewódzki Konkurs Matematyczny,
7) Wojewódzki Konkurs Biologiczny,
8) Wojewódzki Konkurs Historyczny,
9) Wojewódzki Konkurs Geograficzny,
10) Wojewódzki Konkurs Fizyczny,
11) Wojewódzki Konkurs Chemiczny.
§ 1.2. Dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów
województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2018/2019 organizuje się:
1) Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego,
2) Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego,
3) Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego,
4) Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego,
5) Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego,
6) Wojewódzki Konkurs Matematyczny,
7) Wojewódzki Konkurs Biologiczny,
8) Wojewódzki Konkurs Historyczny,
9) Wojewódzki Konkurs Geograficzny,
10) Wojewódzki Konkurs Fizyczny,
11) Wojewódzki Konkurs Chemiczny.
§ 2.1. Konkursy przygotowują i przeprowadzają Wojewódzkie Komisje Konkursowe
powołane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, na mocy odrębnego zarządzenia.
2. Szczegółowy terminarz konkursów przedmiotowych zostanie ogłoszony odrębnym
zarządzeniem.
§ 3. Konkursy przedmiotowe organizowane są w 3 stopniach:
1) stopień szkolny – do 12 listopada 2018 r.,
2) stopień rejonowy – do 17 grudnia 2018 r.,
3) stopień wojewódzki – do 15 marca 2019 r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Elżbieta Leszczyńska

 
 
Powered by Phoca Download