Klauzula informacyjna – ogólna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego z  siedzibą 60-393 Poznań ul. Promyk 4
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: IOD5_mjo@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe? Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m.in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności, w celu:

 

· realizacji obowiązku nauki, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

· prowadzenia dziennika zajęć, w tym w formie elektronicznej, księgi ewidencji, księgi uczniów i księgi arkusza ocen oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa,

· weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,

· udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,

· wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów, legitymacji, e-legitymacji i mLegitymacji szkolnych,

·  organizacji wycieczek szkolnych,

·  zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,

· zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami, uczelniami,

· prowadzenia świetlicy,

· prowadzenia stołówki,

· prowadzenia biblioteki,

· organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce oraz stomatologowi szkolnemu, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?  

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

·  dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

· osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.