Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp91.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak audiodeskrypcji przy plikach wideo*
 • Na niektórych zdjęciach jest tekst, który nie jest dostępny*

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową – mimo, że po otworzeniu strony internetowej można znaleźć miejsca gdzie kontrast nie wynosi 4,5:1 (wynika to z chęci zachowania kolorystyki zawartej w logo), to dzięki wersji z kontrastem każdy może zmienić kolory tak, żeby wymagania dotyczące kontrastu były zachowane,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. wyróżnienie odnośników,
 4. podkreślenie odnośników.

Ułatwienia z punktu pierwszego i drugiego są dostępne w prawy górnym rogu strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-31. Deklarację sporządziła firma ComRaid s.c., która przeprowadziła audyt.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Michalska, e.michalska@sp91.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc w godzinach pracy administracji na numer telefonu +48 61 861 81 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na poniższej stronie zostało wyjaśnione jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Promyk 4, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu

ul. Promyk 4
60-393 Poznań
+48 61 861 81 76

* Powodem jest fakt, że poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.