English Fun Learning

INNOWACJA PEDAGOGICZNA  metodyczna

„English Fun Learning” – Gry dydaktyczne w nauczaniu języka       angielskiego

 

Projekt zajęć pozalekcyjnych wspierający naukę języka angielskiego w klasach 4-6.

Opracowała: mgr Natalia Kabacińska

Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego w Poznaniu

Czas realizacji: 02.2023 – 05.2023 r. (z możliwością kontynuowania w kolejnym roku szkolnym) 

      Motywacja wprowadzenia innowacji:

Propozycja zajęć  rozwijających sprawna i skuteczną komunikację w języku angielskim z wykorzystaniem gier dydaktycznych. Stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się w mowie i piśmie.

Opis innowacji:

Wstęp

Znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie jest niezwykle ważna. Ułatwia podróże i poznawanie świata. Umożliwia porozumiewanie się z obcokrajowcami, a przede wszystkim pozwala na komunikację. Język angielski jest mostem który łączy nas ze światem. Aby ten most mógł sprawnie funkcjonować uczniowie muszą być zmotywowani i chętni do pogłębiania swojej wiedzy. Dlatego, postanowiłam przeprowadzić innowację dla uczniów klas 4-6, której celem będzie poszerzanie wiedzy z języka angielskiego. Aby skutecznie zachęcić uczniów do aktywnego udziału w lekcjach, doskonalić ich słownictwo oraz wymowę, ćwiczyć poprawność leksykalną i gramatyczną oraz wszelkiego rodzaju wypowiedzi wykorzystam w tym celu gry dydaktyczne. Będą to zarówno gry tradycyjne (gry planszowe, gry handmade) jak i bardziej nowoczesne gry i różnego rodzaju quizy online .Myślę, że tak przygotowane zajęcia staną się dla uczniów dużo bardziej atrakcyjne i skutecznie zachęcą ich do aktywnego udziału w lekcji. 

Założenia ogólne

Projekt zajęć „ English Fun Learning” został opracowany jako forma zajęć dodatkowych wpływających na rozwój ucznia. Założeniem innowacji jest promowanie nauki języka angielskiego, wykorzystanie potencjału uczniów a także uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego.

 Cele innowacji

Głównym celem innowacji jest wzrost komunikatywności uczniów w języku angielskim oraz doskonalenie umiejętności językowych uczniów tj. mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie oraz stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych. 

Cele ogólne:

 • Poszerzenie zasobu słownictwa. 
 • Poprawne tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

 • Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego 
 • Poszerzenie wiedzy ogólnej uczniów oraz wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych. 
 • Rozwijanie kreatywności i samodzielnego uczenia się, wyszukiwania, korzystania z różnych źródeł informacji. 
 • Zachęcanie uczniów do korzystania z różnorakich narzędzi TIK, w celu poszerzania swojej wiedzy
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i w zespole. 
 • Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty 

Cele szczegółowe dla ucznia:

  • Usprawnienie komunikatywności i poprawnego porozumiewania się w języku angielskim.
  • Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego. 

 

 • Rozwój słownictwa i powtórzenie struktur gramatycznych. 
 • Rozwój umiejętności czytania, słuchania, pisania oraz mówienia. 
 • Umiejętność współpracy i współdziałania w grupie, zespole projektowym.
 • Zwiększenie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych. 
 • Zwiększenie świadomości i otwartości na inne kultury

Metody i formy

Aby innowacja była skuteczna, będą stosowane różne metody i formy pracy. Uczestnicy zajęć będą pracowali samodzielnie, w parach oraz w grupach. Podczas zajęć będą wykorzystywane m.in. następujące metody, TPR (Total Physical Response), metoda komunikacyjna, praktyczna, gramatyczno-tłumaczeniowa, metody aktywizujące. Uczniowie będą korzystali z różnych materiałów i pomocy dydaktycznych.

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 • aktywnie spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze,
 • nawiązują pozytywne relacje w grupie,
 • wzmacnia wiarę we własne możliwości,
 • uczą się wykorzystywać nowoczesne technologie do nauki języka obcego,
 • w naturalny sposób uczą się mówić w języku obcym.

Nauczyciel:

 • planuje i przygotowuje materiały umożliwiające uczniom komunikację w języku obcym,
 • kształtuje umiejętność współpracy,
 • uczy poprzez zabawę,
 • integruję się z grupą.

Szkoła:

 • podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów,

 • przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, 
 • podniesienie jakości pracy szkoły poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej dla ucznia zdolnego,
 • rozwijanie aktywności ucznia.

Tematyka zajęć

Tematyka zajęć jest zgodna z wymaganiami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Swoim zakresem obejmuje wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich sprawności językowych oraz zwiększania swojej motywacji do nauki języka obcego poprzez atrakcyjną formę zajęć. 

Obszar planowanych zagadnień: 

 • Praca ze słownictwem w zakresie tematów: człowiek, praca, życie rodzinne i towarzyskie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, nauka i technika, życie społeczne, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. 
 • Powtarzanie i utrwalanie struktur gramatycznych
 • Skupianie uwagi na tworzeniu spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

Ewaluacja: 

W trakcie trwania innowacji systematycznie prowadzona będzie analiza pracy uczniów oraz ewaluacja podjętych zadań. Na bieżąco dokonywana będzie obserwacja pracy i postępów uczniów. Uczniowie wypełnią ankietę dotyczącą skuteczności prowadzonych zajęć. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania.