Pięknie piszę to co słyszę

INNOWACJA PEDAGOGICZNA  organizacyjno-metodyczna

„Pięknie piszę to, co słyszę – rozwijanie bazowych funkcji słuchowych oraz sprawności grafomotorycznej”.

Projekt zajęć pozalekcyjnych wspierający rozwój percepcji słuchowej oraz sprawności grafomotorycznej uczniów klasy 1a.

Opracowała: Marlena Bogacka – Rzepecka

Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego w Poznaniu

Czas realizacji : 1.10. 2022r. – 30.04.2023r.

 

Prawidłowy rozwój funkcji słuchowych, wzrokowych  oraz sprawność manualna to  ważne elementy wpływające na osiągnięcie umiejętności szkolnych, takich, jak czytanie i pisanie. Ze względu na zróżnicowany poziom umiejętności uczniów w klasie pierwszej, bardzo istotne jest wyrównywanie ich szans edukacyjnych już na początku nauki w szkole. „Pięknie piszę to, co słyszę…” to zajęcia  efektywnie wpływające na wiele obszarów rozwojowych dzieci, takich, jak  sprawność ruchowa i manualna, wydłużenie czasu koncentracji uwagi, pobudzenie rozwoju mowy i percepcji słuchowej, a także   koordynacji wzrokowo – ruchowej. Proponowane ćwiczenia i zabawy  umożliwiają  dzieciom ekspresję przeżyć i uczuć w różnych formach aktywności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.

       Projekt zajęć „Pięknie piszę to, co słyszę…” opracowany został jako nowa forma zajęć pozalekcyjnych, wpływająca na wszechstronny rozwój uczniów.  Systematyczne uczestnictwo w tego rodzaju zabawach i ćwiczeniach  stymuluje ich rozwój poznawczy, emocjonalno – społeczny i fizyczny. Uczniowie podczas zajęć, w atmosferze akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa, wykształcają również pożądane cechy  charakteru, jak dyscyplina, porządek, poczucie odpowiedzialności i umiejętność współdziałania.

        Celem nadrzędnym  innowacji jest  stymulowanie  rozwoju  funkcji słuchowych oraz sprawności grafomotorycznej w  atrakcyjnych dla uczniów  propozycjach  zabaw, co przełoży się na wyższy poziom umiejętności szkolnych.

Cele ogólne: usprawnianie motoryki dużej i małej,  doskonalenie koordynacji wzrokowo -ruchowej,  nabycie płynności pisania oraz zwiększenie tempa pisania,  wyrabianie szybkiej reakcji na bodziec dźwiękowy, wzrokowy i ruchowy, rozwijanie percepcji słuchowej, stymulowanie rozwoju intelektualnego, wzbogacenie słownika czynnego i biernego, rozwijanie umiejętności społecznych oraz obszaru emocjonalnego.

Cele szczegółowe: Uczeń:  usprawnia małą i dużą motorykę,  orientuje się w schemacie ciała, przekracza linię środkową ciała,  doskonali precyzję ruchów ręki oraz chwyt narzędzia pisarskiego, rozwija percepcję słuchową, szybko reaguje ruchowo na sygnały słowne, dźwięk, ciszę, sygnały wzrokowe i ruchowe, współpracuje w grupie.